برای موفقیت تحصیلی با بهترین مرکز مشاوره در شرق تهران یعنی مجموعه مطالعه در مورد تحصیلی پیشینه قابل توجهی دارد. مطالعات اولیه بر روی این مفهوم نشان می‌دهد که تحصیلی با مفاهیمی همانند پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی یکسان در نظر گرفته شده است و میانگین نمرات درسی یا معدل مشهورترین و معمول‌ترین ابزار پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.

موفقیت تحصیلی تأثیر بسیاری بر زندگی افراد دارد.

این ملاک، آن را به یک ملاک جهانی تبدیل کرده است. علاوه بر این، ملاک‌هایی عینی دیگری همانند ابزارهای استاندارد توانایی‌های شناختی در تعریف پیشرفت تحصیلی سهم به‌سزایی داشته که معمولاً شامل نمرات آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های استعداد تحصیلی، مهارت‌های نوشتن، مهارت‌های تکنولوژی و مهارت‌های کمی و کیفی می‌باشد. تینتو از اولین نظریه‌پردازان در خصوص پیشرفت تحصیلی است. پشتکار دانش‌آموز برای دست آوردن مدرک و یا نمره را اساس موفقیت می‌داند.

وی در نظریه‌اش، ارتباط بین یکپارچگی دانش‌آموز و پشتکار را مورد تأکید قرار می‌دهد و اظهار می‌دارد که رفتار دانش‌آموز هم تحصیلی است و هم اجتماعی و هم او باید بتواند در درون هر دو حوزه رشد یکپارچه‌ای داشته باشد تا به تحصیلی نایل شود. علاوه بر این، ویژگی‌های فردی هر دانش‌آموز می‌تواند یکپارچه تحصیلی و اجتماعی وی را متأثر کند. مثلا چنانچه دانش‌آموزی توانایی سازگاری با محیط تحصیلی داشته باشد. تعامل‌های مثبت و پاداش دهنده‌ای خواهد یافت که یکپارچگی را درون سیستم مدرسه تشویق می‌کند. در نظریه دیگری پیشرفت تحصیلی دو گروه دارد و بر دو گروه قابل تعریف است.

یکی از خدمات مجموعۀ از مشاور بپرس، مشاوره تحصیلی است.

تعریف عینی، همان نمرات علمی دانش‌آموز و همچنین درجه سازگاری دانش‌آموز با کارهای مدرسه و سیستم آموزشی اشاره دارد و تعاریف ذهنی یا روان شناختی که به نگرش فرد نسبت به موفقیت تحصیلی خود، به همان اندازه نگرش والدین و دیگران در مورد موفقیت فرد، اطلاق می‌شود.