نسرین عشقی

  • روانشناس بالینی و مشاور خانواده

  • طرحواره درمانگر فرد و زوج

  • مدیر مجموعه ی از مشاور بپرس

  • سرپرست دپارتمان روانشناسی مدرسه ی پزشکی سرمد

  • دارای مدرک تخصصی طرحواره درمانی از آلمان

  • دارای مدرک واقعیت درمانی از موسسه ی ویلیام کلسر- سطح ۱-۲

  • عضو أنجين روانشناسان آمریکا (APA)

  • عضو سامان نظام روانشناسی ایران

  • عضو أنجين هیپنوتیزم ایران